שם מלא: טלפון:

תיק ניכויים

 

כל נישום המעסיק עובדים בעסקו או המשלם תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור חייב בפתיחת תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל העסק (בנוסף על תיק מס הכנסה). לאחר פתיחת תיק הניכויים יש לדווח לפקיד השומה על התשלומים ששילם - מחייובי ניכוי המס במקור, ולהעביר, מדי חודש, את סכום המס שנוכה על ידו לפקיד השומה באמצעות הבנק


ניכוי מס במקור טופס 856

על המשלם לנכות מכל תשלום החייב בניכוי מס הכנסה במקור את המס בשיעור שנקבע בפקודה או בתקנות. שיעור המס שיש לנכות מתשלום כלשהו הוא השיעור שהינו בתוקף ביום התשלום. בפקודת מס הכנסה ובתקנותיה נקבעו תשלומים מסוגים שונים לגביהם קיימת החובה על המשלם לנכות מס ממקבל התשלום (למשל בעת תשלום הכנסת עבודה, שכר-סופרים, שכר אמנים, מרצים, עבודות בנייה והובלה ועוד). נישומים, שהמס שיש לנכותו על-פי התקנות גבוה משיעור המס שיחול, לדעתם, על הכנסתם, רשאים לפנות לפקיד-השומה לקבלת אישור בדבר ביטול או הפחתה של שיעור הניכוי החל על הכנסתם

המשלם יפעל לפי אישור זה ובכפוף לסוג האישור שניתן. מדי חודש בחודשו, ולא יאוחר מה- 15 בחודש, יש להעביר לקופת המדינה את הסכומים שנוכו במקור. פיגור בהעברת תשלומים אלה מהווה עבירה פלילית, נוסף לקנסות, לריבית ולהפרשי ההצמדה המוטלים עקב פיגור בהעברת התשלומים.

ציטוט מאתר: רשות המסים בישראל


הקטנת שיעור או ביטול ניכוי מס במקור טופס 2542

ניתן להקטין ואף לקבל את מלוא הפטור על ניכוי מס במקור אך גם זאת עדיף להתייעץ עם מבעל מקצוע שכן בקשה לביטול או הקטנה שלא כצדק יכולה לגרור קנסות ואך הליכים חמורים יותר.

 

לוח ניכויים

לוח עזר המתפרסם על ידי נציבות מס הכנסה לשימושם של מעבידים לחישוב ניכוי המס ממשכורת העובדים המועסקים על ידם. הלוח מפרט את המס על כל50 שקלים בהתאם למספר נקודות הזיכוי להן זכאי הנישום. מדרגות המס ושוויין של נקודות הזיכוי מוצגים בלוח הניכויים בערכים מותאמים על פי שיעור עליית המדד.

לוחות עזר אלו ניתן לקבל ללא תשלום בסניף מס הכנסה הקרוב לביתך

כמו כן חישוב ניכויים וחישוב משכורות מומלץ ויעשה על ידי בעל מקצוע או באמצעות תוכנה לחישוב משכורת.

 

ניכוי מס במקור | נכוי מס במקור
ניכוי מס במקור | נכוי מס במקור